Kyoto, JapanKyoto, JapanShinjuku, TokyoShinjuku, TokyoShinjuku, TokyoShinjuku, TokyoShinjuku, TokyoShinjuku, TokyoShinjuku, TokyoShinjuku, Tokyo